Πολιτική Απορρήτου

 

Ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Ομίλου Παιδείας & Πολιτισμού “ΑΕΤΟΓΙΑΝΝΗΣ”

Το Κοινωφελές Πολιτιστικό Μη Κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “ΑΕΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Όμιλος Παιδείας & Πολιτισμού”  (εφεξής ο «Όμιλος») ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Μέλος») το οποίο επισκέπτεται/ χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα http://www.Aetogiannis.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Όμιλος συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») των Μελών του και κατ’ επέκταση χρηστών του διαδικτυακού τόπου http://www.Aetogiannis.gr με βάση τη συναίνεση την οποία αυτοί παρέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και με την αίτηση εγγραφής.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Κοινωφελές Πολιτιστικό Μη Κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “ΑΕΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Όμιλος Παιδείας & Πολιτισμού” που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Έβανς 90, ΤΚ 71201) με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810333333 και 6955103310.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και  επεξεργάζεται ο Όμιλος

Ο Όμιλος διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Μέλος ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση καθώς και την αίτηση εγγραφής από το Μέλος, το Μέλος συμπληρώνει  ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο κηδεμόνα (σε περίπτωση ανηλίκου), πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επάγγελμα, οδό, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, Facebook name, φωτογραφία και του ζητείται να προσκομίσει βεβαίωση ιατρού για το ότι μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.

Στην ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος εμφανίζονται πεδία ελεύθερου κειμένου. Σε αυτά το Μέλος δεν πρέπει να καταγράφει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες όπως τη φυλετική ή την εθνική προέλευση του, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία του, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά του, το γενετήσιο προσανατολισμό του, πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας, κ.λπ.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απαραίτητα για τη συμμετοχή του Μέλους στα μαθήματα χορού και χορωδίας που θα προσφέρει ο  Όμιλος (βλ. κατωτέρω «Σκοπός Επεξεργασίας»).

Το Μέλος εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί τον Όμιλο, για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον Όμιλο ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στις φόρμες επικοινωνίας ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του Μέλους.

Επιπρόσθετα τα μέλη του Ομίλου ουδέποτε και με οποιονδήποτε τρόπο θα εκμεταλλευτούν εμπορικά ή για προσωπική χρήση ή με τρόπο έκνομο ή θα παρουσιάσουν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, όλο ή μέρος του περιεχομένου των μαθημάτων, εποπτικών μέσων, οπτικοακουστικού υλικού, κειμένων και της εν γένει διδασκαλίας που θα τους παρασχεθεί από τον Όμιλο χωρίς την έγγραφη άδεια του Ομίλου.

Φωτογραφίες, video ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο ενδεχομένως να εμφανίζονται τα μέλη του Ομίλου και το οποίο αφορά σε δραστηριότητες του Ομίλου, αποδέχονται τα μέλη ανεπιφύλακτα τυχόν δημοσίευσή του. Απαγορεύεται ρητά σε μέλη, η δημοσίευση φωτογραφιών, video ή οτιδήποτε άλλου που σχετίζεται με τη δράση αυτή. Οποιοδήποτε σχετικό υλικό έχουν τα μέλη στην κατοχή τους, θα το παραδώσουν στους υπευθύνους δημοσίευσής του για την ορθή δημοσιοποίησή του.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Ο Όμιλος ή/και οι εκτελούντες την επεξεργασία ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα του Μέλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα. Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας του Μέλους κατά την είσοδο στα μαθήματα, λόγοι ασφαλείας, στατιστικοί λόγοι, παιδαγωγικοί λόγοι, καθώς και η επικοινωνία και η ενημέρωση ως προς τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Ο Όμιλος συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Διάρκεια τήρησης των Προσωπικών  Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για την οποία είχαν συλλεγεί αρχικά κατόπιν της ελεύθερης συγκατάθεσης των μελών.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Όμιλο διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Γενικότερα, αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Όμιλος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται ή καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα του, καθώς η μετάδοση πληροφοριών/δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι ο ίδιος ο Όμιλος καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Ομίλου.

Ο Όμιλος εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων του Μέλους σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Μέλος, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Cookies

Ο Όμιλος για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας του μερικές φορές τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή των Μελών, τα λεγόμενα «cookies».

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τα cookies, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του. Μεταξύ άλλων τα cookies μας βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούνται cookies λειτουργικότητας και στατιστικών χρήσης.

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους τύπους cookie που χρησιμοποιεί η Google, (https://policies.google.com/technologies/types?hl=el) καθώς επίσης να μάθετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούν η Google και οι συνεργάτες της τα cookie στις διαφημίσεις. Η πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε το απόρρητό σας κατά την από μέρους μας χρήση των cookie και άλλων πληροφοριών.

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Ομίλου ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τα Μέλη θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα Πρόσβασης και  Αντίρρησης

Το Μέλος δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Επίσης το Μέλος δικαιούται να προβάλλει εγγράφως οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του. Το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Aetogiannis@gmail.com από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία δηλώθηκε στην ηλεκτρονική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο Έντυπο Δελτίο Ενδιαφέροντος ή στην Αίτηση Εγγραφής Μέλους ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Αποστολέα.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων του, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, email:  contact@dpa.gr.

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, τα Μέλη πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.

Αρέσει σε %d bloggers: